Dům kultury Šumperk na Facebooku
Dům kultury Šumperk na Instagramu
Penzion G - Šumperk

Návštěvní řád

Návštěvní řád a pokyny jsou platné a závazné pro všechny akce, které Dům kultury Šumperk, s.r.o. pořádá.

 1. V průběhu akce je vstup do sálu/areálu DK Šumperk povolen jen s platnou vstupenkou.
 2. Vstupenka pozbývá své platnosti po opuštění prostoru akce. Navrátit se s použitou vstupenkou nelze.
 3. Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona. Dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou.
 4. Do sálu/areálu není dovoleno vnášet láhve, plechovky, zbraně, nebo jiné předměty, které mohou být pořadatelem označeny jako nebezpečné. Osoby vstupující do prostor KD jsou povinny podrobit se kontrole, kontrole zavazadel a označení festivalovou páskou či jiným způsobem.
 5. Do prostoru konání akce je zakázáno nosit magnetofony, fotoaparáty, filmové kamery a videokamery. Pořizování audio a video záznamů je zakázáno.
 6. Právo filmového, video a televizního záznamu je jen na povolení. Návštěvník takto zaznamenaný může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění, zejména pro dokumentární, umělecké nebo publicistické a prezentační účely, a to bez finanční náhrady. Dům kultury nenese odpovědnost za to, že audio/video záznam nebo fotografii pořídí a zveřejní osoba bez povolení.
 7. Návštěvník musí respektovat pokyny pořadatelů, inspekční služby a požární hlídky či ostrahy.
 8. Účastníci kulturní akce jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky akce, jsou povinni uposlechnout organizačních pokynů pracovníka DK. Neukázněné, podnapilé diváky nebo diváky pod vlivem drog mohou pracovníci DK vykázat bez nároku na náhradu vstupného nebo je do sálu nevpustit. Hledištní personál je také oprávněn rovněž nevpustit osobu s platnou vstupenkou na sál po začátku zahájení představení, a to v zájmu zachování nerušeného představení a v zájmu zamezení rušení diváků. Je na uvážení pořadatele, zda pozdě příchozí divák bude usazen do hlediště na jiné místo do doby případné přestávky.
 9. Ve všech prostorách DK je zakázáno kouřit, konzumovat vlastní jídlo, nápoje a v hledišti sálu během kulturní akce používat mobilní telefon.
 10. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků v DK dozor, který byl určen vedením školy a diváky do DK dovedl.
 11. Výjimky z tohoto návštěvního řádu může stanovit jednatelka DK.